DutchArcade

Dé flipperspecialist

Bekijk aanbod
about-image
Geen kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden- Verhuur flipperkastopdezaak.nl een onderdeel van Dutcharcade

 

A. Algemene bepalingen

 

I. Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur, lease en verkoop van

goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene

Voorwaarden van toepassing en bindend.

 

II. Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts

bindend, indien deze door Dutcharcade, hierna aan te duiden als ‘Verhuurder’

uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

 

III. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als

‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Verhuurder en zijn

beslissingsbevoegde autoriteit uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

 

IV. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de Huurder een

gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde en diens gevaren.

De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uitgelegd dienen door de

Huurder te allen tijde te worden opgevolgd voor het veilig kunnen werken met het

gehuurde.

 

V. Het gebruiken van het verhuurde goed is op eigen risico. Dit in verband met

mogelijk knipperende en soms felle verlichting.

 

 

 

B. Offertes en aanbiedingen

 

I. Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de

Verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal

30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.

 

II. Alle prijzen voor zakelijke klanten zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief

verzekeringspremie en exclusief schoonmaak- transport- en reparatiekosten.

 

III. Alle prijzen voor particuliere klanten zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief

verzekeringspremie en exclusief schoonmaak- transport- en reparatiekosten.

 

IV. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder nimmer, tenzij

deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.

 

V. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden

betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en

gewichten.

 

 

C. Huurperiode en verplichtingen Huurder

 

I. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is

overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode

zoals in de overeenkomst is vermeld of uiterlijk van rechtswege 3 maanden na

ingangsdatum van de huurovereenkomst.

 

II. Alle dagen gedurende welke de Huurder het gehuurde in zijn bezit heeft,

inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk

erkende feestdagen worden in rekening gebracht.

 

III. De Huurder dient de Verhuurder de mogelijkheid te bieden om het huurobject

uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij

tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.

Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en er geen retourmogelijkheid is

geboden, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of

schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag

verlengd worden, danwel zal de Verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich

nemen.

 

IV. De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen,

d.m.v. inspectie en akkoordbevinding door het ondertekenen van een retourbon of

einde huurbon door de Huurder en Verhuurder. Het huurobject onbeheerd afmelden en

achterlaten op de werkplek of in of bij één van de vestigingen van de Verhuurder wordt

niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode.

 

V. Verhuurder heeft het recht de huurprijs te berekenen tot het moment dat het

huurobject geretourneerd wordt. Indien het gehuurde de eerstvolgende werkdag wordt

terugbezorgd/opgehaald vóór 12.00 uur zal voor de dag van terugbezorgen geen huur

worden berekend, tenzij anders overeengekomen.

 

VI. Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden

als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op

dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale

slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder.

 

VII. Voor het huren op rekening dient Huurder over een debiteurnummer te

beschikken. Voor aanvraag van een debiteurnummer dient een bevoegd persoon een

volledig ingevuld inschrijfformulier, uittreksel KvK van max. 6 maanden oud en een

kopie legitimatie in te leveren. Na goedkeuring van de beslissingsbevoegde zal een

debiteurnummer worden afgegeven waarna huren op rekening mogelijk wordt.

Betaling middels automatische incasso is verplicht, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

 

VIII.

a) Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de Verhuurder vast te stellen

waarborgsom per PIN moeten voldoen en zich kunnen legitimeren middels een

rijbewijs, paspoort of identiteitskaart tonen, alvorens het huurobject in ontvangst te

nemen, tenzij anders is overeengekomen.

 

b) Indien de kosten voor de huurtermijn de hoogte van de betaalde som

overschrijden is Verhuurder gerechtigd een aanvullende waarborgsom te eisen van de

Huurder.

 

IX.

a) Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of

vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder,

nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.

 

b) De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud

gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.

 

c) De Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te

brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de

Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.

 

d) De Huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken

en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de

Huurder bij aflevering van het object zijn uitgelegd, in acht genomen dienen te worden.

 

X. Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of

gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.

 

XI. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Huurder zorg voor alle

benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.

 

D. Vervoer, afhalen, levertijd

I. Indien Verhuurder zich tegenover Huurder heeft verplicht het gehuurde

materiaal bij de Huurder te bezorgen, zal Verhuurder ernaar streven zich zo

nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet

nakomen van de levertijd door Verhuurder kan echter nooit aanspraak doen geven op

schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door Huurder.

 

II. Over dagen gedurende welke de Verhuurder niet in staat is het gehuurde

materiaal ter beschikking te stellen aan de Huurder, is aan de Verhuurder geen huur

verschuldigd.

 

III. Indien aflevering op verzoek van de Huurder wordt uitgesteld is de

Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de

overeenkomst te ontbinden.

 

IV. Het afleveren en ophalen van het huurobject door Verhuurder, indien zo is

overeengekomen, geschiedt op het door de Huurder opgegeven adres, welke goed

bereikbaar dient te zijn voor het benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen

of buiten. Projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld.

Eventuele meerkosten als gevolg van extra benodigde laad- of lostijd komen voor

rekening Huurder.

 

V. De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon

gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de

gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht

om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn

voor rekening Huurder.

 

VI. Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de

Huurder.

 

VII. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de Verhuurder bij beëindiging van de

overeenkomst het gehuurde materiaal bij de Huurder zal ophalen, dient de Huurder een

opzegtermijn van ten minste 48 uur in acht te nemen op werkdagen, waarbij voor het

weekend een opzegtermijn van 4 x 24 uur dient te worden aangehouden.

 

VIII. De Verhuurder heeft het recht, zonder Huurder op de hoogte te stellen, om het

huurobject te ruilen door gelijkwaardig materieel, zonder dat de Huurder enig recht op

schadevergoeding heeft.

 

 

 

E. Schade en risico

I. De Verhuurder is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei schade, die het

huurobject na de in ontvangstneming of aflevering mocht oplopen, noch voor de

daardoor indirecte geleden schade of ev. gevolgschades. De Verhuurder is evenmin

aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, welke eventueel wordt

toegebracht door het huurobject.

 

II. Vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan Huurder of diens

gevolmachtigde, dient de Huurder op eigen initiatief zich te verzekeren tegen alle

gewenste verzekerbare schades bij een solide maatschappij. De desbetreffende

polisrechten zijn de verantwoordelijkheid van de. In geval van diefstal, schade, breuk

of manco wordt ofwel de reparatiekosten of nieuwwaarde in rekening gebracht.

 

III. Indien buiten de schuld van de Huurder een schade/storing aan het huurobject

is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de

verdere looptijd van de overeenkomst.

 

 

 

F. Eigendom en Rechten Derden

 

I. Te allen tijde behoudt de Verhuurder het eigendom van het huurobject en de

Verhuurder heeft het recht het huurobject te controleren of te laten controleren.

 

II. Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het huurobject, zowel

om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming

van de Verhuurder verboden. Lid G.II. is hier van overeenkomstige toepassing.

 

III. Indien het huurobject tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor

reden dan ook, verloren of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder

direct de Verhuurder op de hoogte stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten

te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen.

Huurderving moet worden betaald vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen

ontvangen kunnen worden, voor het desbetreffende artikel. In geval van een strafbaar

feit (brand, diefstal, of vandalisme) dient de Verhuurder direct op de hoogte gesteld te

worden, tevens moet de Huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie van deze

aangifte aan de Verhuurder doen toekomen.

 

IV. De Huurder verbindt zich de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een

eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem

verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag

surseance van betaling of onder curatele stelling. De Huurder is altijd verplicht de

curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de

met de Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Tevens is Huurder verplicht

aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en Verhuurder terzake te

vrijwaren, alsmede het huurobject direct te retourneren aan de Verhuurder.

 

 

G. Overmacht

 

I. Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de

verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verhuurder zijn toe te

rekenen.

 

II. Bij overmacht heeft de Verhuurder de keuze om: De termijn van aflevering

met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

de Verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te

voldoen.

 

 

 

H. Betaling

 

I. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van

materieel aan particuliere Huurders uitsluitend op basis van betaling van een som

vooraf.

 

II. Indien betalingen op rekening worden overeengekomen, dienen betalingen te

geschieden per automatische incasso of binnen 14 dagen na factuurdatum of schriftelijk

anders overeengekomen, op een door de Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder

enige aftrek of verrekening.

 

III. Indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden wordt, vervallen

eventuele kortingen en heeft de Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in

rekening te brengen.

 

IV. Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet binnen

de overeenkomstige termijn heeft betaald, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling

is vereist. De Verhuurder heeft in dit geval recht op vergoeding van rente gelijk aan

1.5% per maand vanaf de vervaldag. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand

gerekend.

 

V. Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,

vallende op de inning van de vordering, zijn voor rekening van de nalatige Huurder.

Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag,

met een minimum van € 250,-. Bovenop de kosten zoals genoemd is Verhuurder

gerechtigd vaste administratiekosten van € 40,- te rekenen.

 

VI. Gehuurde goederen staan altijd op vrij spelen waarvoor geen betaling is

vereist. Er is geen limiet en gebruikers mogen zoveel spelen als gewenst.

 

 

 

I. Aansprakelijkheid

 

I. De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de

huurovereenkomst tekent, blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk

voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende

kosten.

 

II. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in

of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij

derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de

Verhuurder.

 

III. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant

door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen

van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zich zo

nodig hiervoor zelf te verzekeren.

 

IV. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van

Verhuurder, danwel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het

kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove

schuld of opzet aan Verhuurders kant.

 

V. De Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken

in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

 

VI. Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of

na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

VII. De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van

buitenaf.

 

 

J. Annulering, opschorting en ontbinding

 

I. De Verhuurder behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de

overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook.

 

II. De Verhuurder is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen,

alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid

ter zake van winstderving, indien de Verhuurder de annulering accepteert.

 

III. Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die

voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde

vrees bestaat, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een

redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm

van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement,

surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van

Huurders bedrijf, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met

een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige

aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

 

IV. De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen

verschuldigd, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding.

Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten

van de Verhuurder.

 

 

K. Toepasselijk recht/geschillen

 

I. Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht

van toepassing.

 

II. Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de

Verhuurder gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van

de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen

rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht.

 

 

L. Verwerking persoonsgegevens van de Huurder

 

I. De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst tot verhuur worden

door Verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze

verwerking kan Verhuurder de overeenkomst tot verhuur uitvoeren, huurder de

optimale service en actuele productinformatie geven en huurder gepersonaliseerde

aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan

gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder kan om

inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en

verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden

gehonoreerd.

 

II. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het

Verhuur Waarschuwing Systeem. Verhuurgroep Nederland is naast de Verhuurder

verantwoordelijk voor verwerking van deze gegeven in het Verhuur Waarschuwing

Systeem. De persoonsgegevens van huurder kunnen in ieder geval worden opgenomen

indien er sprake is van verduistering van het gehuurde, indien de huurprijs niet of niet

tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het

gehuurde. Bij Verhuurgroep Nederland kunnen genoemde personen om inzage en

correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk

in verzet komen.